kinggates_tra157a00_trafo_02
kinggates_tra157a00_trafo_03

Transzformátor TRA157A00

Transzformátor, TRA157A00, KingGates

Leírás

Transzformátor KingGates STAR2230BOX vezérléshez.
Primer: 230V AC / 40VA / 50-60 Hz
Szekunder: 0-12-18V AC